Rounded Rectangle: HOSANNA
 

 

 

SỨ VỤ CỦA HỘI THÁNH
TIN LÀNH VIỆT NAM WESTMINSTER

Hội Thánh Tin Lành Westminster là nhóm tín hữu cậy ơn Ðức Thánh Linh,
tạo môi trường thích hợp cho mọi người không phân biệt tuổi tác,
nghề nghiệp, thành phần xã hội đến thờ phượng Ðức Chúa Trời
và học tập phục vụ theo gương Chúa Jêsus.
Hội Thánh Westminster cũng là nơi mọi con dân Chúa được trang bị
để trở thành những chiến sĩ thập tự trong lãnh vực cầu nguyện
chinh phục nhiều người đến nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jêsus.

    LỊCH SINH HOẠT HÀNG TUẦN

 Chiều Chúa Nhật
2:30 PM - 3:30 PM    Trường Chúa Nhật
3:30 PM - 5:00 PM     Thờ Phượng

Tối Thứ Tư
7:30 PM - 8:30 PM     Cầu Nguyện Khu Vực

Tối Thứ Năm
7:30 PM - 9:30 PM     Lớp Phát Triển Giáo Dục Thần Học

Tối Thứ Sáu
7:00 PM- 9:00 PM Thiếu Niên Sinh Hoạt

Thứ Bảy
6:30 AM - 7:30 AM    Cầu Nguyện Phục Hưng
7:00 PM - 9:00 PM Thanh Niên Sinh Hoạt

Các Ban

Nam Giới & Phụ Nữ    Tối thứ Bảy của tuần thứ nhì mỗi tháng

Ban Gia Ðình Trẻ     Tối thứ Bảy tuần cuối của mỗi tháng.  

 

 

Email dangkhuc@juno.com